BESLUTNINGSHJÆLPERTM
Vejle Sygehus lancerede i 2012 et ambitiøst program, "Patienternes Kræftsygehus", som er resultatet af et partnerskab mellem sygehuset og Kræftens Bekæmpelse. Patienternes Kræftsygehus er baseret på en "patienten først" filosofi, som blandt andet resulterede i etableringen af "Center for Fælles Beslutningstagning" i 2014.
Læs mere om Patienternes Kræftsygehus her.

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med en praktisk tilgang til fælles beslutningstagning og har blandt andet til opgave at udvikle, afprøve og evaluere beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe patienterne med at beslutte hvilken behandling, der er den rette for dem.

Centerets fokus på beslutningsstøtteværktøjer har resulteret i udviklingen af en generisk platform til et beslutningsstøtteværktøj, som kan tilpasses den kliniske kontekst, som man ønsker at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til.

Den generiske platform er udviklet i tæt samarbejde med klinikere, patienter, pårørende, internationale forskere på området og designere. Den er testet i forskellige kliniske beslutningssituationer for at sikre, at platformen kan overføres til en ny patientgruppe, i en ny beslutningssituation og i en ny klinisk afdeling.

Igennem udviklingsprocessen har det været tydeligt, at vores patienter ikke ved, hvad et beslutningsstøtteværktøj er. Derfor har vi omdøbt "et beslutningsstøtteværktøj" til "en BESLUTNINGSHJÆLPER™". Navnet er udvalgt efter en konkurrence blandt klinikere og patienter og bruges i alt patientkommunikation.

Denne manual er lavet for at du, som kliniker, kan udvikle og designe din egen BESLUTNINGSHJÆLPER™. I manualen bliver du introduceret til nogle vigtige begreber indenfor fælles beslutningstagning, du bliver introduceret til beslutningshjælperen, og du bliver guidet igennem opbygningen af beslutningshjælperen. På den måde, kan du udvikle en BESLUTNINGSHJÆLPER™, som du kan teste i den kliniske beslutningssituation, inden du tager den i brug.

Det er vigtigt at huske, at beslutningshjælperen ikke er en erstatning for dialogen med patienten eller en erstatning for en informationspjece. Beslutningshjælperen skal understøtte, at du finder ud af, hvad der er vigtigt for patienten, og at patienten bliver klædt på til at kunne deltage i beslutningen, om f.eks. behandling eller undersøgelse sammen med dig. Det skal være en fælles beslutning.

God fornøjelse med udviklingen af beslutningshjælperen.

Med venlig hilsen,
Karina Dahl Steffensen,
Leder af Center for Fælles Beslutningstagning

For at kunne udvikle en god BESLUTNINGSHJÆLPER™ er der nogle centrale begreber, vi synes du skal kende. Det kan også være en god idé at besøge vores hjemmeside www.cffb.dk, hvor du i programplanen for Center for Fælles Beslutningstagning kan læse mere om fælles beslutningstagning og centeret.

Fælles beslutningstagning
Center for Fælles Beslutningstagning definerer begrebet "fælles beslutningstagning" som to verdener, der mødes: Lægen (eller anden sundhedsprofessionel person) er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutningen om den rette behandling en beslutning, som patient og læge tager i fællesskab.

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer. Fælles beslutningstagning giver mest mening i situationer, hvor der er flere meningsfyldte valg at vælge imellem og som er præferencesensitive; dvs. at den enkelte persons valg er afhængig af personlige holdninger og værdier.

Klinikeren informerer patienten om behandlingsmuligheder, mulige resultater og risici. Patienten fortæller om sine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling - og om sin holdning til risici. På baggrund af denne dialog mellem kliniker og patient træffes en fælles beslutning om behandling.

Beslutningsstøtteværktøj / BESLUTNINGSHJÆLPER™
Til understøttelse af den fælles beslutningstagning kan patient og kliniker bruge et beslutningsstøtteværktøj, som hjælper begge parter med at identificere mulige behandlinger1 og vælge den, som passer bedst til de værdier, der lægges vægt på.

    Beslutningsstøtteværktøjer:
  • er en støtte i dialogen mellem patient og sundhedspersonale, når der skal forklares om fordele og ulemper ved undersøgelse eller behandling.
  • skal hjælpe patienten med at tænke over, hvad der er vigtigt for ham/hende og hvilken løsning der er bedst.
  • skitserer fordele, effekter, risici og usikkerheder på en klar og balanceret måde og giver ingen anbefalinger
  • gør patienterne mere tilfredse med behandlingen, idet de føler sig bedre involveret og de fortryder sjældnere en beslutning.

Beslutningsstøtteværktøjer findes i forskellige udformninger, og nogle med den fordel, at patienten kan tage dem med hjem og se på dem sammen med pårørende i mere rolige omgivelser og under mindre tidspres.

Man kan få den opfattelse, at brugen af beslutningstøtteværktøjer automatisk fører til fælles beslutningstagning, men sådan er det ikke. Værktøjerne kan hjælpe samtalen og den fælles beslutningstagning på vej, men de kan ikke stå alene. Fælles beslutningstagning kræver fundamentale ændringer i den måde, patienter og sundhedspersonale møder hinanden på, så vær opmærksom på hvad indførslen af et beslutningsstøtteværktøj i lige netop din afdeling vil kræve af implementering og ændring af tankegange og handlemønstre.

IPDAS kriterier:
The International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration, er et internationalt samarbejde mellem forskere og klinikere, som blev etableret i 2003. Formålet med dette samarbejde var at øge kvaliteten og effektiviteten af beslutningsstøtteværktøjer ved, på et evidensbaseret grundlag, at udvikle et fælles sæt kriterier til at vurdere kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjer. Endvidere kan kriterierne bidrage til at guide udviklingen af nye værktøjer. Beslutningsstøtteværktøjerne i Center for Fælles Beslutningstagning er udviklet med afsæt i IPDAS kriterierne.

Sygehus Lillebælts BESLUTNINGSHJÆLPER™ er et væsentligt element i Center for Fælles Beslutningstagnings fokus på fælles beslutningstagning. Beslutningshjælperen er udviklet med den hensigt at kunne skabe grundlag for det videre arbejde med fælles beslutningstagning og være en platform for de fremtidige beslutningsstøtteværktøjer, der bliver udviklet på Sygehus Lillebælt. Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™er udviklet med henblik på at den skal bruges under en samtale. Det betyder, at der er ting i den udviklede BESLUTNINGSHJÆLPER™ der er ”faste” eller generiske – dvs. de kan ikke ændres. Dette er en beslutning, der afspejler, at de centrale kvalitetskriterier, som er beskrevet i IPDAS kriterierne, er indarbejdet i beslutningshjælperen. En vigtig del af den generiske udformning er de faste punkter 1-5 i beslutningshjælperen. Alle punkterne er vigtige og kan ikke fraviges, idet de alle er med til at gøre muligheden for, at der sker en fælles beslutningstagning i den enkelte samtale større.

I beslutningshjælperen er der også en stor del, der kan tilpasses den kliniske situation, som der skal tages beslutning om. Det er den del, der skal tilpasses, når du går i gang med at udvikle din egen BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Hvilke dele der er generiske, og hvilke der kan tilpasses og er valgfrie, vil fremgå af manualen, når du går i gang med udviklingen af beslutningshjælperen.